วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“เรียนดี  สุขภาพดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี  สามัคคีชุมชน  สืบค้นภูมิปัญญา  พัฒนาอย่างพอเพียง”

พันธกิจ

 1. เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. เร่งรัดให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาวามรู้ด้วยตนเอง รักการทำงานสามารถคิดวิเคราะห์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมให้ครู-บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสื่อสารที่ทันสมัย
 5. ประสานงานกับชุมชน องค์กรท้องถิ่นและกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 6. ส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะและกีฬาตามศักยภาพ
 3. ครู-บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาการตามหลักสูตร แสวงหาความรู้ รักการทำงาน รู้จักคิดวิเคราะห์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารที่ทันสมัย
 5. ผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 6. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง