ตราสัญลักษณ์/สีประจำโรงเรียน

เป็นภาพวงกลม ภายในมีรูปมือมองมือจับกัน แสดงถึง มิตรภาพ ความผูกพันธ์กลมเกลียวระหว่างครู และชุมชน ที่จะร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้ลูกหลาน

“เทา-ชมพู”