อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี  บนวิถีพอเพียง”


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ยิ้มสยาม  งามภูมิทัศน์  พัฒนาด้วยจิต  คิดอย่างพอเพียง”