ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมิตรภาพเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ขนาดกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบล มิตรภาพ  อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534  เดิมโรงเรียนมิตรภาพเป็นสาขาของ  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร  เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนชุมชนมิตรภาพ   สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแกดำใช้เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายมีศิลป์  ชินภักดี  เป็นผู้ประสานงานในขณะนั้น  เมื่อได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศแล้วจึงได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่ที่สาธารณประโยชน์โคกอีเฒ่า  หมู่ 3  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลมิตรภาพในเนื้อที่ 35 ไร่  มีนายบดกรี  เถื่อนนาดี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

ปีการศึกษา 2531 (สาขาแกดำวิทยาคาร)เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน  ครู  3  คน มีนายมีศิลป์  ชินภักดี เป็นผู้ประสานงาน

ปีการศึกษา  2532 ( สาขาแกดำวิทยาคาร )  เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน

ปีการศึกษา 2532 ( สาขาแกดำวิทยาคาร )  เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 90 คน ครู – อาจารย์ 3 คน  นายมีศิลป์  ชินภักดี  เป็นผู้ประสานงาน

ปีการศึกษา  2533( สาขาแกดำวิทยาคาร) เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 5  ห้องเรียน มีนักเรียน  150  คน  ครู-อาจารย์  5 คน  นายมีศิลป์  ชินภักดี  เป็นผู้ประสานงาน

ปีการศึกษา  2534ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศตามแผน 3 : 2 : 2  มี  7 ห้องเรียน  มีนักเรียน  225 คน  มีนายบดกรี  เถื่อนนาดี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแกดำวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมิตรภาพ  และได้รับจัดสรรหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้
–  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26  จำนวน  1  หลัง
–  บ้านพักนักการภารโรงแบบมาตรฐาน  จำนวน  1  หลัง
–  ห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน 6 ที่ 27  จำนวน  1  หลัง
–  สนามฟุตบอลแบบไม่มีลู่  จำนวน  1  สนาม
–  สนามบาสเกตบอล  จำนวน  1  สนาม
–  อาคารเรียนชั่วคราวแบบชค.104/27  จำนวน  1  หลัง

ปีการศึกษา  2535 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผน 3-3-2-1 มีนักเรียน 330คน  มีนายมีศิลป์  ชินภักดี  เป็นครูใหญ่ ครู-อาจารย์ 8  คน  นักการภารโรง 2  คนและได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้
– บ้านพักครูแบบ 203/27  จำนวน  1  หลัง 
– อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก และ ข  จำนวน  2  หลัง
– หอถังประปาแบบ 18/12  จำนวน  1  หอ
– ถังเก็บน้ำฝน  คสล.สศ  จำนวน 1  ชุด

ปีการศึกษา  2536 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  ตามแผน  4-3-3-2-1   มี นายมีศิลป์  ชินภักดี  เป็นครูใหญ่ ครู-อาจารย์ 13  คน และได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างดังนี้
– ถังเก็บน้ำฝน คสล.สศ  จำนวน  1   ชุด
– ห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน 6 ที่/27  จำนวน  1  หลัง
– ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา  2537 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามแผน  4-4-3-2-2-1   
มีนายมีศิลป์  ชินภักดี เป็นอาจารย์ใหญ่  ครู-อาจารย์ 18  คนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรเบ็ดเสร็จ   จำนวน  1  หลัง

ปีการศึกษา  2538 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  ตามแผน  5-4-4-3-2-2
มีนายมีศิลป์  ชินภักดี เป็นอาจารย์ใหญ่  นางจิราวัตร  สุขเกษม  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  ครู- อาจารย์ 22  คน และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 108ล/30  จำนวน  1  หลัง

ปีการศึกษา 2537 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามแผน  5-5-4-3-3-2 มีนายมีศิลป์  ชินภักดี เป็นอาจารย์ใหญ่  นางจิราวัตร  สุขเกษม และ นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน  102/27 จำนวน  1 หลัง และรถยนต์ 6 ล้อ  1  คัน

ปีการศึกษา 2540– 2543 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่๖ตามแผน 5-5-4-3-3-2  นายพงษ์สวัสดิ์  บุญเสริม เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2543-2544เปิดทำการสอนถึงมัธยมศึกษาปีที่๖ตามแผน 6-5-5-3-3-3 นายวิศุทธ์  ทะวิลา  เป็นผู้อำนวยการ ครู-อาจารย์  32 คน   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  216ล/41 (หลังคาทรงไทย)  จำนวน  1  หลัง  และห้องน้ำห้องส้วมแบบ 6/27  จำนวน  1 หลัง

ปีการศึกษา 2544– 2549 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6   ตามแผน 5-5-5-4-4-4 และ ในปีการศึกษาได้ปรับแผน 4-4-4-3-3-3  โดยมีนายประเทือง  พลเสนา  เป็นผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม 101/27 (พิเศษ)  จำนวน  1  หลัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพก่อสร้างระบบถังกรองน้ำประปาจำนวน 1 ชุด และได้ผ่านการประเมินเพื่อรับการเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา 2550– 2555 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6   ตามแผน 3-3-3-2-2-2 นายมนูญชัย ทัพเจริญ  เป็นผู้อำนวยการ ได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจการนักเรียนตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนมิตรภาพ 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทซันดิว จำกัด

ปีการศึกษา 2555 ถึง 2558 เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 ตามแผน 3-3-3-2-2-2 นางปราณี  รัตนธรรม  เป็นผู้อำนวยการ ในปีการศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงระบบน้ำประปาโรงเรียนจากระบบน้ำประปาหนองน้ำสาธารณะหน้าวัดป่าประดู่ มาเป็นน้ำประปาบาดาลจำนวน 2 บ่อ และปรับปรุงอาคารเรียน ก ข ค  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ICT  จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา   จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  ในปีการศึกษา  2556 ปรับปรุงห้องเกียรติภูมิ   ปรับปรุงเสาธงโรงเรียน  ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร พัฒนาศูนย์สมเด็จพระเทพฯ และจัดตั้งห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานโยธาธิการฯจังหวัดมหาสารคาม มีการจัดการเรียนรู้แบบทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศิษย์และคณะครูโรงเรียนมิตรภาพร่วมกันสร้างศูนย์เรียนรู้บูรณาการที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของสนามฟุตบอลด้วยงบประมาณจำนวน 80,000 บาท